Tiananmen, Beijing
Tiananmen, Beijing
Forbidden City, Beijing
Olympic Park, Beijing
Temple of Heaven, Beijing
Temple of Heaven, Beijing
Temple of Heaven, Beijing
The Great Wall, Beijing
The Great Wall, Beijing
The Great Wall, Beijing
Sheshan Basilica, Shanghai
Sun Yat-sen’s Mausoleum, Nanjing
Sun Yat-sen’s Mausoleum, Nanjing
Sun Yat-sen’s Mausoleum, Nanjing
Sun Yat-sen’s Mausoleum, Nanjing
Sun Yat-sen’s Mausoleum, Nanjing
Sun Yat-sen’s Mausoleum, Nanjing
Presidential Palace, Nanjing
Nanjing City Wall, Nanjing
Nanjing University, Nanjing
Confucius Temple, Nanjing
Confucius Temple, Nanjing
Nanjing University of the Arts, Nanjing
Nanjing University of the Arts, Nanjing
West Lake, Hangzhou
West Lake, Hangzhou
West Lake, Hangzhou
West Lake, Hangzhou

Shandong University, Shandong
Shandong University, Shandong
Shandong University, Shandong
Shandong University, Shandong
Shandong University, Shandong
Shandong University, Shandong
Shandong University, Shandong
Shandong University, Shandong
Shandong University, Shandong
Shandong University, Shandong
Shandong University, Shandong
Shandong University, Shandong
Tai Mountain, Shandong
Huangpu River Cruise, Shanghai
Huangpu River Cruise, Shanghai
Huangpu River Cruise, Shanghai
Huangpu River Cruise, Shanghai
Huangpu River Cruise, Shanghai
Huangpu River Cruise, Shanghai
Xitang, Suzhou
Silk Factory, Suzhou
Making Dumplings, Suzhou
Fei Xiaotong Museum at Kaixiangong Village, Suzhou
Suzhou Museum, Suzhou
Humble Administrator's Garden, Suzhou
Yellow Mountain, Anhui
Yellow Mountain, Anhui
Yellow Mountain, Anhui
Yellow Mountain, Anhui
Li River, Guilin
Yangshuo, Guilin
Li River, Guilin
Li River, Guilin
Barbecue with Soochow University, SIP
Barbecue with Soochow University, SIP
Barbecue with Soochow University, SIP

The Great Wall, Beijing
Temple of Heaven, Beijing
Humble Administrator's Garden, Suzhou
Huangpu River Cruise, Shanghai
The Great Wall, Beijing